ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านคุณภาพการบริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพสู่สังคม สุขภาวะเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี

พันธกิจ

๑. พัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการ ให้ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ และประชาชนพึงพอใจ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย
๓. ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๔. พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

วัฒนธรรมองค์กร “ เน้นวินัยราชการ ทำงานเป็นทีม”

๑. เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรัก และความภูมิใจต่อองค์กรและวิชาชีพของตนเอง มีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนใช้ความรู้ความสามารถ ร่วมมือกันทำงานเป็นทีม ซื่อสัตย์สุจริต รู้รักสามัคคี
๒. การดูแลผู้ป่วยจะอยู่ภายใต้จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับหนึ่ง
๓. ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๔. เจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ปรับตนเองทันต่อการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับนโยบาย

ค่านิยมขององค์กร “ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดเชิงระบบ ”

๑. ให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยจิตเมตตาและเอื้ออาทร
๒. มีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีการทำงานเป็นทีม ซื่อสัตย์สุจริต
๓. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔. ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล